is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Eene schoone vlakte van vierhonderd vadem scheidde de vleugels van het vijandelijke leger. Onze kavallerie wierp zich daar tusschen en viel met onbegrijpelijke snelheid de beide vleugels van den vijand in den rug, die1 nedergesabeld, omvergeworpen, in de zee gedrongen werden, zoodat allen zonder uitzondering daarin den dood vonden. Indien het een Europeesch leger geweest was, zouden wij drie duizend gevangénen gemaakt hebben; hier waren het drie duizend dooden."

„De tweede linie van den vijand had, vijf tot zeshonderd vadem verder achteruit, eene geduchte stelling be;zet. De landengte is daar buitengewoon smal; zij was met de uiterste zorgvuldigheid bevestigd en op de flanken door dertig kanonneersloepen ondersteund. Vóór deze stelling hield de vijand Aboukir bezet, hetwelk hij met schietgaten voorzien en versterkt had. Generaal Murat bestormde het vlek, terwijl generaal Lannes zich met de 22e en een deel der 69e halve brigade op den linkervleugel van den vijand wierp, en generaal Fugières in gesloten kolonnen den rechtervleugel aantastte. De verdediging en aanval waren even levendig; maar de onverschrokkene ruiterij van generaal Murat had besloten de voorname eer van den dag in te oogsten. Zij greep den vijand op zijnen linkervleugel aan, viel den rechter in den rug, bereikte dien in eenen moeielijken doorgang en richtte eene vreeselïjke slachting aan. De bataillonschef Bernard en de kapitein der grenadiers van de 69e halve brigade Bayle, drongen het eerste in de verschansing en overlaadden zich daardoor met roem."

„De geheele tweede linie van den vijand bleef, evenals de eerste, op het slagveld liggen of vond den dood in de golven."

„De vijand bezat nog eene reserve van drie duizend man in het fort Aboukir, gelegen op vierhonderd vamen achter de tweede linie. Het werd berend door generaal Lanusse en met zes mortieren gebombardeerd."