is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voornaamste samengezworenen bij hem aandrongen om de vergadering met geweld te ontbinden, kwam hij eindelijk tot een besluit, en de zaal werd in een oogenblik geruimd.

Om echter aan hunne handelingen het kenmerk van wettigheid te geven, wilden de bewerkers van den 18n Brumaire, nu zij eenmaal zegevierden, zich nog wel van de grondwettige vormen bedienen, welke zij zoo even vernietigd hadden. Zij zochten derhalve met dat oogmerk overal naar leden van de door hen uit elkander gedrevene vergadering, om een schaduwbeeld der volksvertegenwoordiging te herstellen. Het gelukte Lucien in de oranjerie van St. Cloud ongeveer dertig afgevaardigden te vereenigen, die zich tot eene werktuigelijke uitoefening van het hoogste gezag lieten gebruiken, hetwelk Bonaparte reeds inderdaad bezat, en dientengevolge bij de uitsluiting van een en zestig hunner ambtgenooten, de ontbinding van het uitvoerend bewind, en de instelling eener uit drie leden, Sieysè, Roger Ducos en Bonaparte, bestaande commissie van consuls bepaalden. Deze groote omwenteling was te negen uren 's avonds volbracht.

Het was reeds elf uren 's avonds en nog had Bonaparte den geheelen dag geen voedsel genuttigd. Toen hij eindelijk te huis kwam, dacht hij, in plaats van aan de bevrediging zijner lichamelijke behoeften en niettegenstaande de nacht reeds ver gevorderd was, vóór alles aan de volkomene verwezenlijking der gedenkwaardige gebeurtenis, welke hij aan het Fransche volk met zijne gewone vlugheid van geest verkondigde en uitlegde. Tot dat einde ontwierp hij de volgende proclamatie:

„Bij mijne terugkomst te Parijs heb ik tweedracht onder alle staatsmachten en slechts eenstemmigheid opzichtelijk deze eenige waarheid gevonden, dat de staatsregeling voor de helft vernietigd was en de vrijheid niet redden kon."

„Alle partijen hebben zich aan mij gewend, mij hunne