is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juichte; en na zoo menige door den grooten man sedert begane misslagen, na zoo vele ■ onvrijzinnige afwijkingen, geledene tegenspoeden en doorgestane vernederingen, is die natie onveranderlijk bij dat gevoelen gebleven. Van daar dan ook dat op den staatkundigen oceaan, welks vloed en ebbe sedert dertig jaren zulke groote en schitterende vermaardheden heeft verzwolgen en nog verzwelgt, de nagedachtenis van Napoleon alleen boven drijft, de stormen en baren trotseert, en een steeds onvergankelijk getuigenis verwerft van de deelneming en volkstoegenegenheid der Franschen.

Om een denkbeeld te geven van de wanorde, welke in Frankrijk onder het uitvoerend bewind heerschte, tijdens Bonaparte het zijne het gezag ontrukte, zal het genoeg zijn te vermelden dat, toen deze consul een courier wilde zenden aan Championnet, die in Italië het bevel voerde, men in de openbare schatkist niet zoo veel geld vond als noodig was om de reiskosten te voldoen; dat hij verder om den staat van de legers te kennen, verplicht was commissarissen naar de verschillende plaatsen te zenden, omdat in de bureaux van bet Departement van Oorlog geene sterktelijsten voorhanden waren. „Geeft mij ten minste," zeide Bonaparte tot de beambten van dit Departement, „de soldijstaten, welke gij toch bezitten moet, en ons het doel zullen doen bereiken." „Wij betalen het leger niet," werd hem geantwoord.

Dadelijk bij de eerste vergadering van de Consulls vroeg Sieyès, die zich vleide, wegens van zijnen ouderdom en zijne vroegere staatkundige betrekkingen, een blijk van achting te ontvangen van een' jongen ambtgenoot, op wien hij meer dan ooit ijverzuchtig was: „Wie van ons zal het voorzitterschap bekleeden?" Dit had de strekking om zijne ambtgenooten te noodzaken hem deze eer te laten. Doch hier hield de drang der omstandigheden de bovenhand over