is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een verlies, hetwelk door het leger en niet minder door de geheele Republiek diep gevoeld zal worden, sluit ons hart voor alle vreugde. Dessaix is in het begin van den doo

zijne divisie bewerkstelligden aanval door-eent kogel g

troffen geworden; hij stierf dadel# en had slechts den tijd om tot den jongen Lebrun, die> br, hem was, te^zegge^ Ga en meld den eersten Consul, dat ik met het leedwezen 'sterf van niet genoeg gedaan te hebben, om m aandenken bü de nakomelingschap voort te leven. _

Den generaal Dessaix waren, gedurende ^n cr^gS 0Jd baan rier paarden onder het lijf gedood en h,j tóf had drie wonden bekomen. Eerst sedert drie dagen was h„ m het hoofdkwartier aangekomen; hij reikhalsde „aar den striid en had den avond te voren meermalen tot zijne ad]u danten gezegd: „Het is reeds lang st ik niet m Europa eestreden heb; de kogels kennen mij niet meer, er za on heden iets gebeuren. Toen men in het midden van het hevigste vuur den eersten Consul den dood van Dessaix ^ i , oiioon r!p7,fi woorden: „Waarom

berichtte, ontsnapten—"T r(J fflet den

is het mi] niet vergunu ^ ' , worden.

naar Milaan vervoera, om aiucw -

De slag van Marengo verschafte aan Frankrijk iem°n J' fde. De eerste Consul bleef slechte korten #

ïn Tt.alië. Te Milaan ontving hem het volk me g • >

en zelfs de priesters namen deel aan de algemeene vieuëuC.

Napoleon en zun God.

In Milaan sprak Napoleon den ffunstif over den katholieken godsdienst. Dit is hier üe plaats °on. even een blik te slaan op qB godsd.onst.ge be-