is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit was de tweede maal, dat Bonaparte zijn uitgestrekte plannen zag mislukken, om de Engelsche macht in Indië te vernietigen.

Na andermaal beproefde onderhandelingen, had eindelijk den 25n Maart 1802 de groote staatkundige gebeurtenis plaats, welke de Republiek, ondanks hare overwinningen, tot nog toe niet had kunnen bewerken. Het vredesverdrag tusschen de Fransche Republiek, de Bataafsche Republiek, Spanje en Engeland, werd te Amiens gesloten. Hierdoor werd aan Frankrijk en zijn bondgenooten alle door de Engelschen veroverde bezittingen teruggegeven, met uitzondering slechts van de eilanden Trinidad en Ceylon. De Kaap de Goede Hoop kwam wederom aan de Bataafsche Republiek; het; eiland Malta opnieuw onder het bestuur der orde van St. Jan van Jerusalem. Egypte werd aan de Ottomaansche Porte teruggegeven, enz. De Franschen moesten den Romeinschen Staat en het koninkrijk Napels, en de Engelschen alle havens der Middellandsche en Adriatische zee ontruimen.

Intusschen was het voor den eersten Consul niet genoeg Europa overwonnen, Frankrijk den vrede geschonken, handel en nijverheid opgebeurd, en aan de kunsten en wetenschappen eene nieuwe vlucht verschaft te hebben. Te midden zijner grootsche scheppingen, gevoelde hij dat aan zijn gebouw iets ontbrak: eene plaats namelijk voor den Godsdienst. Hij had dien tot hiertoe niet miskend; maar er was t'« dien opzichte niets wettelijks geregeld. Om hiertoe te geraken, sloot hij een concordaat met Pius VIL De wijsgeeren, die hem omringden en de omwenteling van Brumaire gewillig aangenomen hadden, voeren hevig uit tegen die godsdienstige terugwerking. Zij zouden gaarne gezien hebben dat Bonaparte zich tot hoofd der Gallicaansche kerk verklaard, en met den Paus stellig afgebroken had. De eerste Consul zag ondertusschen beter het gewicht van