is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Napoleon als Ilaliaansch Monarch. De Paus ziet donkere wolken. Oostenrijk wordt nijdig.

Pius VII bevond zich voortdurend te Parijs. Hij zag de afgevaardigden der Italiaansche Republiek daar aankomen, om den Keizer de wenschen hunner natie over te brengen, en hem tot Koning van Italië uit te roepen.

De vice-president der Republiek was aan het hoofd dei afgevaardigden; hij verkreeg gehoor bij den Keizer, wien hij, in tegenwoordigheid van den Senaat, eene aanspraak deed, welke met dezen volzin eindigde:

„Sire, gij hebt gewild dat er een Italiaansche Republiek zou bestaan, en zij bestond. Verlang nu dat het Italiaansche Koninkrijk gelukkig zij, en zij zal het zijn.

Hel was niet zonder eene geheime en diepe bekommering, dat de Paus het nieuwe koninkrijk Italië zag oprichten, en het onmiddellijke gezag van Napoleon zich tot' aan de poorten van Rome uitbreiden. Zijne reis naar Franki'yk, welke uit bijzondere inschikkelijkheid voor wereldlijke belangen was ondernomen, had een geheel ander doel dan deze gevreesde nabuurschap gehad. Pius VII verborg echter zijne ontevredenheid en bewilligde om nogmaals zijn opperpriesterlijk ambt ten behoeve van het keizerlijk geslacht uit te oefenen.