is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Een hoofdstuk waarin wij den lield van ons verhaal eens kunnen zien in zijn dagelijksch doen en laten.

Als Consul reeds had Bonaparte aan het Consulaat het versiersel geschonken van een soort van militair huis. Voor zijn gemalin had hij gezorgd dat zij eene vorstelijke omgeving om zich heen zou hebben. Zij beschikte n.1. over vier hofdames. Duroc, zijn adjudant, kreeg zijn aanstelling als militair gouverneur der Tuilleriën. Vier prefecten van 't paleis namen bij de recepties en bij de ontvangst van vreemde aanzienlijke personen de honneurs tegenover dezen waar. Zoo vormde zich in het paleis te Versailles weldra een hofstoet, geheel afwijkende van de omgeving, waarin o.a. de directeur Barras onder het Directoire zich had bewogen, en waarin ruwheid en ongebondenheid met een zoo goed als volkomend gemis aan goede vormen meermalen den grondtoon hadden uitgemaakt. Toch was die stoet niet samengesteld uit leden van Frankrijks oudste geslachten.

In die omgeving bewoog zich Josephine bevallig, vriendelijk en voorkomend, vol hartelijke erkentelijkheid tegenover den man, die haar deze hooge positie geschonken had; en alleen nu en dan smartelijk getroffen door de jaloezie, waarvan haar schoonzusters haar vaak genoeg de ondubbelzinnigste bewijzen gaven en die enkele malen zelfs