is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Elchingen, de volgende proclamatie aan het leger gericht:

/ . t Soldaten van het groote leger!

„In veertien dagen hebben wij een veldtocht ten einde gebracht. Wat wij ons voorgesteld hebben, is verwezenlijkt geworden. Wij hebben de troepen van het Oostenrijksche Huis uit Beieren verjaagd, en onzen bondgenoot in de souvereiniteit zijner Staten hersteld. Dat leger, hetwelk zich met even veel snoeverij als onvoorzichtigheid op onze grenzen geplaatst had, is vernietigd. Doch wat is Engeland daaraan gelegen? Het heeft zijn doel bereikt. Wij zijn niet meer te Boulogne, en de subsidie, welk door hem betaald wordt, zal daarom noch kleiner noch grooter zijn."

„Van de honderd duizend man, uit welke dat leger bestond, zijn zestig duizend krijgsgevangenen. Zij zullen onze lotelingen bij den veldarbeid vervangen. Tweehonderd kanonnen, het geheele park, negentig vaandels bevinden zich in onze macht, en nauwelijks vijftien duizend man van dat lege; zijn het ontkomen. Soldaten! ik heb u eenen grooten veldslag aangekondigd, doch, dank zij de verkeerde beramingen van den vijand, ik heb dezelfde voordeelige uitkomsten verkregen, zonder gelijke nadeelige kansen te beloopen, en hetgeen in de geschiedenis der volken onbegiijpelijk schijnt, zulk een uitstekend gevolg heeft bij ons slechts vijftienhonderd man buiten gevecht gesteld."

„Soldaten! deze uitkomst is aan uw onbegrensd vertrouw en in uw Keizer, aan uw geduld in het verduren van vermoeienis en ontbering, en aan uw zeldzame onverschrokkenheid toe te schrijven."

„Maar wij willen daarbij niet blijven stilstaan. Gij brandt van verlangen naar een tweeden veldtocht. Wij zullen het Russische leger, door het Engelsche goud van de uiteinden dei aarde verplaatst, een gelijk lot doen ondergaan."