is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bij dien strijd is bijzonder de eer der infanterie betrokken. Voor de tweede maal zal de vraag beslist worden, die reeds in Zwitserland en Holland is ontstaan: of de Fransche infanterie de tweede dan wel de eerste in Europa zij. Er bestaan daar geen generaals, tegen wie ik roem kan te behalen hebben. Mijn geheele zorg zal zich daartoe bepalen, om de overwinning met het minst mogelijke bloedvergieten te verzekeren; mijn soldaten zijn mijn kinderen."

De Keizer verliet daarna de abdij van Elchingen, en sloeg den weg naar Munchen in, waar hij 24 October aankwam.

Het Oostenrrjksche leger was bijna geheel vernietigd. Zijn overblijfsels werden in hun overhaaste vlucht nog onafgebroken vervolgd, en hadden bij menige ontmoetingen, den schok der Fransche voortvarendheid en dapperheid door te staan.

Na een gedurig zegevierenden, ydoor de gevechten bij Marienzel, Lambech en Amstetten gekenmerkten marsch, kwam het groote leger eindelijk voor Weenen aan. Den lOn November vestigde de Keizer zrjn hoofdkwartiei in de abdij van Molk, een der fraaiste van Europa. Zij is eene sterke stelling, die den Donau bestrijkt, en waarvan de Romeinen reeds een hunner gewichtigste verdedigingspunten gemaakt hadden. Zij droeg bij hen den naam van het IJzeren huis, en was door Commodus gesticht.

Alvorens Weenen binnen te rukken, zou het Iransche leger bij zijn overwinningen nog eene nieuwe schitterende zegepraal voegen. Den lln November troffen viei duizend man onder bevel van maarschalk Mortier, het gros van het Russische leger bij Dlirnstein aan, waar zij slechts eene achterhoede meende te vinden. Het geringe aantal troepen verdoofde den vurigen ijver van de Fransche soldaten niet. Van zes uren 's morgens tot vier uren namiddags hielden deze dapperen den strijd tegen het geheele Russische leger