is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lietde had zij gezocht en — haat gevonden.

Driftig wierp hij zich in zijn stoel voor zijne werktafel en weldra vloog zijne pen met onheilspellende krabbels en

sprankels over het papier.

Oostenrijk en Pruisen moesten het ontgelden, dat de overwinnaar vandaag zoo'n bittere teleurstelling geleden had.

Een kwartier later ontbood hij zijn minister van buitenlandsche zaken Talleyrand en sprak, terwijl hij hem een staatsstuk overhandigde:

„Ziedaar, Excellentie, uw richtsnoer voor de verdere onderhandelingen te Presburg. Werk deze aanteekeningen uit tot een ontwerp-verdrag en zeg den Oostenrijkschen gezanten, dat daar geen titel of jota aan veranderd zal worden.

„Beieren zal Tirol en Anspach hebben, Venetië, Istrië enDalmatië komen aan Frankrijk, de Zuid-duitsche vorsten moeten in hunne nieuwe waardigheden herkend worden, en ik eisch eene schadevergoeding van minstens 50 millioen francs."

En aan die eischen heeft Napoleon streng de hand gehouden.