is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor Europa bloot te leggen, dat hij niet verzuimd had om den vrede te bewaren, zoo ontwierp hij een antwoord op den brief van den Koning van Pruisen, hetwelk spoedig openlijk bekend werd, en waaruit wij hier de volgende voorname plaatsen overnemen:

Mijn Heer Broeder! Ik heb eerst den 7n October Uwer Majesteits brief van den 23n September ontvangen. Het doet mij leed dat men de onderteekening van zulk soort van schotschrift verkregen heeft."

„Ik betuig Uwer Majesteit dat ik de zaken, welke het bevat, nimmer aan Hoogsdenzelven zal toeschrijven; zij zijn strijdig met Uwer Majesteits karakter en de eer van ons beiden. Ik beklaag en veracht de stellers van een dergelijk voortbrengsel. Onmiddellijk daarop heb ik de nota van Uwer Majesteits Minister van den ln October ontvangen. Hoogstdezelve heeft mij daarin tegen den 8n een ontmoeting voorgesteld; als een goed ridder heb ik woord gehouden; ik bevind mij midden in Saksen. Uwe Majesteit moge gelooven dat ik over strijdkrachten beschik aan welke de uwe niet lang de overwinnig kunnen betwisten. Maar waarom zoo veel bloed vergieten, en met welk doel ? Ik zal tot Uwe Majesteit dezelfde taal voeren, die ik tegen Keizer Alexander, twee dagen vóór den veldslag van Austerlitz, gebezigd heb... Waartoe zullen wij onze onderdanen zich wederzijds laten ombrengen? Ik kan geen waarde hechten aan een zegepraal, welke tot den prijs van het leven van een groot aantal mijner kinderen zal gekocht worden. Indien ik in het begin mijner krijgsloopbaan ware en de wisselvalligheden der veldslagen te vreezen had, dan zou mijn taal alleszins slecht geplaatst zijn. Uwe Majesteit zal overwonnen worden en zal de rust van Zijn dagen, benevens het leven van Zijn onderdanen zonder eenig voorwendsel in de waagschaal gesteld hebben. Thans is Uwe Majesteit nog in zijn geheel, en kan met mij op een aan zijn rang passende wijze onder-