is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als u 't noodig hebt, zult u het hebben."

„Daar reken ik op, maar Dantzig is een vesting van den eersten rang... De koning van Pruisen heeft er de citadel van zijn aangevallen rijk van gemaakt... 14000 Pi uisen versterkt door 4000 Russen verdedigen haar.

De dappere maarschalk Kalkreuth voert daar het bevel, een heldhaftig soldaat, dat verzeker ik u, hij laat nu de voorsteden in brand steken, om den vijand geen beschutting over te laten. Dit is echter niet alles. Volg mijne aanduidingen."

En Napoleon wees met den vinger aan Lefebvre het werk van den generaal Chasseloup.

„Gij ziet," zeide bij „dien streep, dat is eene zandbank, de Nehrung genaamd, die is 20 mijlen lang en bevat geen boom, huis of eenige andere schuilplaats; die bank is een verdedigingswerk van Dantzig, dat op een mijl afstand van iee ligt en verbindt deze stad met de haven van Koningsbergen;^ een kanaal waarin een eiland, het Halsen, leidt naai zeë, door redoutes wordt dit kanaal over zijne geheele lengte verdedigd; eindelijk is de plaats aan die zijden omringd door de rivieren de Weichsel en de Motlau, gedekt door een gordel bastions en de verdedigers kunnen iedeir oogenblik de omgeving onder water zetten; de defensiewerken worden gevormd door aardwerken, niet gemetseld maar voorzien van palissaden van 15 duim middellijn waardoor de kogels niet heendringen en de bommen geen bres kunnen slaan...

Gij ziet het Lefebvre... zooals ik u'zeg, Dantzig wordt gehouden voor onneembaar."

Lefebvre schudde het hoofd met dien eenvoud welken de Keizer niet bij hem kon doen wankelen.

„Onneembaar? Zeker Sire!..." En hij dacht bij zichzelven:

„Waarom voor den duivel vertelt de Keizer me dat