is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af vocht de vijand enkel voor zijn terugtocht; deze was sedert den middag beslist en geschiedde in wanorde, terwijl lang vóór den nacht de vijand buiten het gezicht wa,g. Onze linkervleugel stond te Iedlersee en Ebersdorf, ons centrum bij Obersdorf, en de cavalerie van onzen rechtervleugel had voorposten tot Sonkirchen."

„Den 7en, met het .aanbreken van den dag, zette zich het leger in beweging, rukte op Kornenburg en Wolkersdo rf aan en had voorposten bij Nicolsburg. De vijand, van Hongarije en Moravie afgesneden, leunde aan den kant van Bohemen."

„Dit is het verhaal van den beslissenden en voor altijd vermaarden slag van Wagrarn, waarin 3 tot -100000 man, met 1500 stukken, voor groote belangen streden op een slagveld, dat door den vijand, sedert vele maanden uitgekozen en bevestigd was. Tien vaandels, 40 stukken, 20000 gevangenen, waaronder 3 tot 400 officieren en een groot aantal generaals, kolonels en majoors, zijn de teekenen van deze zege. Het slagveld is met do oden overdekt, onder welke men de lijken van verschillende generaals, en ook dat van zekeren Norman, een Franschman en verrader heeft gevonden." i i j

Voor de derde maal was Napoleon meester over de lotgevallen van het Huis van Lotharingen, hetwelk hij voor de rechtbank van Europa aangeklaagd had; voor de derde maal nam de overwinnaar de vredevoorstellen aan van de bewerkers van den oorlog. De Keizer van Oostenrijk verzocht een wapenstilstand door Napoleon bewilligd en 10 Juli te Znaïm onderteekend. De vredesonderhandelingen begonnen weldra en duurden 3 maanden, gedurende welke Napoleon het kasteel Schönbrunn bewoonde.

Daar ontving hij bericht van de landing van 18000 Engelschen op Walcheren, de kapitulatie van Vlissingen en de ondernemingen tegen Antwerpen. Hij liet dadelijk Ber-