is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder altgd op de rechten van andere volkeren te letten. Ziedaar wat hij o.m. schreef:

„Gij hebt, bij het beklimmen van den Hollandschen troon, vergeten dat gij een Franschman zijt, en zelfs alle spring\ eeren van uw verstand gespannen, om u td overreden dat gij een Hollander zijt. De aan Frankrijk genegene Hollanders zijn veronachtzaamd en vervolgd; de aan Engeland verknochte werden op den voorgrond gesteld. In mijn toespraak aan het W etge'vend Lichaam heb ik reeds mijn ontevredenheid laten tiojorstralen; want ik wil het voor uniet verbergen, dat het tarjn voornemen is Holland met Frankrijk te vereenigen, ten einde 'zijn grondgebied volledig te maken, den doodelrjken slag aan Engeland tos te brengen, en mij van de onophoudelijke Tbeleedigingen te ontheffen, welke de leiders van uw kabinet mij gedurig aandoen. De monden van den Rijn en de Maas moeten mij behooren. Ziehier wat ik verlang:

le. Het verbod van alle handel en gemeenschap met Engeland;

-e. Een vloot van 14 linieschepen, 7 fregatten en 7 brikken of korvetten, alle 'gewapend en bemand;

3e. Een leger van 25000 man;

4e. De afschaffing der maarschalken; enz. enz.

Maai de koning van Holland werd door deze gebiedende taal niet bekeerd. Het belang der Hollandsche nijverheid was boven alles het voorwerp zijner zorg en hij bekreunde er zich dus weinig om dat hij daar blootelijk geplaatst was, om het tot den roem van het groote Fransche rijk te doen medewerken. Trouwens had Lodewijk een afkeer van geweldmiddelen, die hem beletten de hand te leenen tot de afsluiting van het vaste land. Lodewijk geloofde bovendienniet dat de bedoelde, tegen Engeland gerichte- afsluiting, \ooi de Britsche belangen die verderfelijke uitwerking zou hebben, die de Keizer zich daarvan voorstelde.