is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het koninkrijk Polen zag, gereed zich uit zijn puinhoopen te verheffen. Ter geruststelling drong hij telkens bij het kabinet der Tuilleriën aan, dat Napoleon een uitdrukkelijke verklaring zou geven, nimmer te ondernemen de Poolsche nationaliteit te herstellen. Januari 1810 onderteekende de Fransche gezant Caulaincourt, Hertog van Vicenza, een ontwerp van verdrag, waarin o.a. stellig bepaald werd: le. dat het koninkrijk Polen nooit hersteld zal worden; enz.

Napoleon weigerde zijn goedkeuring aan dit ontwerp. Ontevreden op Alexander, omdat hij de afsluiting van het vaste land slecht hielp uitvoeren, bleef hij standvastig bij het gevoelen, hetwelk hij steeds bleef koesteren: „dat de herstelling van Polen wenschelijk was voor alle westelijke Mogendheden, en dat zoo lang dit koninkrijk niet weder opgericht was, Europa aan den kant van Azië zonder grenzen zou wezen." Alexander bleef niettemin bij zijn eischen en zond een nieuw ontwerp. Napoleon volhardde van zijn kant, en wees dit gewijzigde voorstel af. Prins Kourakin verklaarde toen op bevel van Petersburg aan Napoleon, dat zijn bestendige weigering als blijk van geheime oogmerken ten gunste van Polen zou beschouwd worden. Doch Napoleon antwoordde hem: „Wat beoogt Rusland met een dusdanige taal? Verlangt het den oorlog?... Indim ik Polen had willen herstellen, zou ik het gezegd, en mijn troepen niet uit Duitschland teruggetrokken hebben... Maar ik zal mij niet door een verklaring onteeren dat het koninkrijk Polen nooit hersteld zal worden! Neen, ik kan de verbintenis niet aangaan, om de wapenen op te vatten tegen lieden, die mij trouw gediend, steeds - goeden wil en groote verknochtheid betoond hebben..."

Daar Napoleon nu weigerde zich openlijk tegen de herstelling van Polen te verklaren, wachtte de Russische Keizer niets verder van het Fransche bondgenootschap, en hij schroomde dus niet meer om de afsluiting van het vaste