is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haastten Moskou te verlaten en hun strooperij in den rugder Russische armée te hervatten.

i oen de kozakken terugtrokken, kwam Napoleon met het overige gedeelte zijner voorhoede voor de stad aan. De onverwachte aftocht van Kutusow, na zoo vele bedreigingen van wederstand, het prijs geven eener stad, welke lot stapelplaats der rijkdommen van Europa, en Azie diende, het voorbeeld van Smolensk, en de rookende sporen van zoo vele opgehoopte onheilen, aan Rusland, door Russische handen toegebracht, dit alles boezemde den Keizer wantrouwen in. Als rontastende, nam hij bezit van zijn nieuwen buit. Aan\ankelijk hield hij aan dei poort stil, liet deze van buiten rondom verkennen, gaf bevel aan Eugenius haar aan de noordzijde te omsingelen, aan Poniatowsky haar aan de zuidzijde in te sluiten, en aan Davoust in het centrum te blijven; vervolgens zond hij zijn garde, onder Lefebvre, vooruit, die zegevierend binnen Moskou trok, en zich naar het Kremlin begaf.

Nu reed ook Napoleon door de poort. Maar, alsof iets hem waarschuwde dat Moskou de eindpaal van het geluk der Fransche wapenen, en den val van het Fransche keizerrijk bevatte, vreesde hij dieper in de stad door te dringen, deed slechts eenige stappen voorwaarts, en nam voorloopig zijn intrek in een logement. Toen er den volgenden dag, den 13den, geen onraad was, verliet hem weder het voorgevoel. Hij gaf zich met vertrouwen aan zijn gelukster over, begaf zich moedig naar het Kremlin, en vestigde daar zijn hoofdkwartier.