is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Hij antwoordde, dat hij er met eenige kneuzingen afgekomen was. Hierop lachte Napoleon om dit avontuur, dat Rapp niet erg vermakelijk vond. Bessières, die met grenadiers toesnelde, was echter voldoende om de kozakken op de vlucht te drijven. De Keizer vervolgde rustig zijn tocht, en zag weldra het tooneel van den bloedigen strijd des vorigen dags.

De bezichtiging van het slagveld bevestigde de gegeven berichten. De Russen wierpen verschansingen op; zij moesten dus wel voornemens zijn den Franschen den doortocht te beletten. Aan den anderen kant werd het bloed der soldaten steeds kostbaarder. Het had bij Malojaroslawetz overvloedig gestroomd. Hier was een voldoende reden om aan het verlangen van hen toe te geven, die bij hem aandrongen, om zoo spoedig mogelijk naar Smolensk terug te trekken. Hij besloot evenwel niet dan nadat hij bericht ontving, dat Kutusow zelf teruggetrokken was. Verdenken zou men hem niet meer voor den vijand geweken te zijn; hij kon nu den terugtocht naar Kaluga opgeven, zonder de eer zijner wapenen te benadeelen.

Den volgenden avond kwam hij in het kasteel van Upinskoie aan. Den 29sten verwijlde hij in de abdij Kolotschkoi, waar, ondanks zijn uitdrukkelijke bevelen, zich nog gekwetsten bevonden, die uit gebrek aan hospitaalwagens, niet vervoerd hadden kunnen worden. „Dat elk rijtuig," riep hij dadelijk, „een van deze ongelukkigen opneme," en hij gelastte niet alleen met de zijnen aan te vangen, maar verlangde ook dat zijn geneesheeren het toezicht over den geneeskundigen dienst bij dat vervoer zouden houden.

's Avonds van denzelfden dag te Gjath aangekomen, bracht hij hier 24 uren door, en trok den 31 sten binnen Wiasma, waar brieven uit Parijs en Wilna, en rapporten van de maarschalken Victor en Saint-Cyr op hem wachtten.

Napoleon hoopte den Hertog van Belluno te Smolensk te