is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ei ambten overladten, dit oogenblik koos voor zijn afval en den Oostenrijkers -en Russen zijn bijstand verleende. Napoleon vernam dat de Ko,ning van Napels en de Keizer van Oostenrijk een verbond hadden aangegaan tegen hem, zoodat nu Eugenius, die met moeite tegen de Oostenrijkers stand hield, ook nog "in zijn rug had het Napolitaansche leger en diens schitterende chef.

Ei was de kracht van Napoleon noodig, om door zooveel ontrouw niet geschokt te worden. Maar hij had een sterk hooghartig karakter en liet zich nooit ontmoedigen.

Terwijl het onweder over Frankrijk losbrak, trok hij de bondgenooten te gemoet,.die de-onzijdigheid van Zwitserland hadden gescholden om zoo Frankrijk binnen te komen. Hij vertrok 25 Januari van Parijs, na zijn geheim 5 papieren verbrand en zijn gemalin en zijn zoon omhelsd te hebben. Hij vestigde zijn hoofdkwartier te Vitry en kwam te St. Dizier aan, van waar hij den vijand verjoeg. Zijn komst verheugde tfe inwoners en Kolonel Rouland wierp zich aan zijn voeten. Twee dagen daarna ontrukte Napoleon aan Blücher de stad en het kasteel van Brienne en bracht hem ' een verlies van 4000 man toe. Blücher zelf ware bijna gevangen toen hij met zijn staf sniel het kasteel verliet.

Den len Februari rukten Blücher en Schwartzenberg tegen la Rothière en Dieuville op, waar zich de achterhoede der Fransche armee bevond. Doch Duhesme behield la Rothière en Gérard Dieuville. Doch in den nacht viel een verdoolde batterij 'der garde in hinderlaag. De kanonniers redden zich met hun paarden, vormden zich tot een escadron zoodra zij zagen dat de tijd ontbrak om zich bij de,stukken te plaatsen.

Deze wapenfeiten 'hadden den veldtocht gelukkig geopend. De vijand beschikte over zoodanige krachten, dat Napoleon kon vreezen van Parijs afgesneden te worden, wanneer hij zijn stellingen in den omtrek van Brienne bleef bewaren. De vijand nikte bovendien op Sens aan. De Keizer moeist