is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Marmont en Mortier de zorg over om Blucher tegen te houden en Parijs te dekken. Doch uit vrees dat een vijandelijk korps mocht slagen hun te ontsnappen en Parijs te overrompelen, gelastte hij zijn broeder Joseph niet te wachten tot het gevaar op het uiterste was, om de Keizerin en zijn zoon in veiligheid te brengen. Hij rukte daarop op naar Epernay en ging de Oostenrijkers, die hij meende te Nogent te vinden, in den rug aantasten.

Den 19den stond hij voor Troyes en sloeg de vijandelijke achterhoede bij Chartres. Doch de Oostenrijkers waren niet, zooals hem bericht was, naar Parijs getrokken; nadat zij tot Provins voortgerukt waren, gingen zij plotseling terug. Want toen Alexander van de zege van Napoleon bij Craonne en Rheims hoorde, vreesde hij dat Schwartzenberg, alleen naar Parijs trekkend, geslagen zou worden, en dat deze dagelijksche afzonderlijke nederlagen de troepen der coalitie ontmoedigen zouden. Alexander had er dus op aangedrongen, dat de beide groote legers verbonden naar Parijs zouden voortrukken, en alles verpletteren wat hun in den weg zou staan. Napoleon ontmoette den 20sten voor Arcis de geheele armée van Schwartzenberg, welke tegen die stad aanrukte, om hier over de Aube te trekken, en snel de vlakten van Champagne, waar de vereeniging zou plaats hebben, te bereiken. Deze onverwachte verandering in de beweging der bondgenooten verwarde geheel het plan van den Keizer en hij zag dra het gevaar van een ontmoeting eener armée 3 maal sterker dan de zijne, terwijl hij enkel een achterhoede dacht te vinden. Doch hij vuurde weder zijn soldaten aan. In een cavaleriegedrang medegesleept, kan hij zich slechts los wringen met den degen in de vuist. En ver van de gevaren te ontwijken, schijnt hij ze juist te trotseeren. Een bom valt voor hem neer; hij wacht het ontploffen af, verdwijnt in een wolk van rook; men acht hem verloren; hij verheft zich weder, beklimt een ander paard, en stelt zich op nieuw aan kanonvuur bloot'... De dood zoekt hem niet.