is toegevoegd aan uw favorieten.

Onthullingen uit de vrouwenkampen in Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

Persoonlijke mededeelingen, aanvragen 0111 vrijlating en verhalen.

Aanhangsel A.

Persoonlijke mededeelingen.

In den tijd van haar bezoeken was Miss Emily Hobhouse bij voortduring omringd door duizenden vreemde personen, van wie ze weinig of niets af wist en wier taal ze niet eens volkomen verstond. Het is duidelijk, dat het noodig was een getrouw verslag te verkrijgen niet alleen van hun namen, maar de geheele geschiedenis van hun familie en vooral de omstandigheden, waaronder zij in de kampen waren gebracht.

De noodzakelijkheid van zulk een onderzoek zal ieder duidelijk zijn, die de geringste ervaring heeft, hoe moeilijk 't is troost te brengen; 't zij die ervaring werd verkregen in Londen of ergens anders. Miss Hobhouse heeft gelukkig in dit opzicht veel ondervonden. Dit kwam haar zeer te pas bij 't beantwoorden van een stel vragen, ten einde iets van deze menschen te weten te komen.

Maar men moet bedenken, dat Miss Hobhouse onder geheel nieuwe en buitengewone omstandigheden handelde. Deze menschen waren geen bedeelden, alleen toeval of dwang deed hen hier vertoeven. Velen waren beschaafde dames en opgevoed in weelde, al waren er ook vrouwen der armen onder. Maar de algemeene ellende vergemakkelijkte Miss hobhouse's werk. Zij kon hen allen eenzelfde stel vragen doen, betreffende hun tegenwoordigen toestand, het keerpunt van aller leven. Er bestond geen reden naar meer dan de tegenwoordige ellende te vragen. De volgende vragen werden opgeschreven, om de oogenblikkelijke nood te kennen en wat gedaan moet worden, om die te verlichten.

1°. Naam van den persoon?

2". Naam van de hoeve en 't district?

3°. Hoe vele kinderen?

4°. Waar de echtgenoot zich bevindt?

5°. Hoe lang reeds in het kamp?

6". Waarom zij hier gebracht werden ? (of zij vrijwillig of op een andere wijze hier kwamen).

7°. Of zij middelen bezitten?

8". Of hun hoeve verbrand is?

9". Indien niet, of de meubelen vernield zijn ?

10°. Indien 't u toegestaan werd het kamp te verlaten, hebt gij dan vrienden in de Kaapkolonie, waar gij heen kunt gaan, of hebt gij andere middelen om u zelve te onderhouden ?

Algemeene Opmerkingen.

a. Welke ziekten.

h- Kleederen enz.

Op deze vragen gaven deze menschen een oneindig aantal antwoorden. In vele gevallen waren deantwoordenneergeschreven door hen zeiven; ofdooreenzeervertrouwden vriend op wiens oordeel en zorg zij konden vertrouwen.

Deze antwoorden zijn nu in Miss hobhouse's bezit en na langdurige overweging scheen 't haar het beste toe ze te publiceeren. De commissie heeft voldoende vertrouwen in de onschuld van het Engelsche gouvernement, om bevreesd te zijn, dat door een mogelijk publiek worden dezer zaken iemand in de kampen eenig nadeel zou ondervinden en zij is volkomen overtuigd, dat in elk geval een algeheele verspreiding verkieselijk is. Zelfs indien de tegenwoordige toestand van deze vrouwen noodig werd geacht door de hoogere politiek, dan rust op ons de plicht, zoo mogelijk, haar hardheid te temperen door liefderijke opoffering en weldadigheid. Maar weldadigheid mag niet blindelings handelen.

Het schijnt het beste, de verhalen zonder omwegen weer te geven. Het zijn de