is toegevoegd aan uw favorieten.

Onthullingen uit de vrouwenkampen in Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken met voedsel en vee. Ze hebben, de laatste bleef te Zandrivier, na hier opgesloten te zijn, niets meer van hun vee gehoord.

7. Geen middelen.

8. Huis verbrand.

9. Evenzoo verbrand.

10. Indien vrijgelaten, kon zij naar haar schoonvader gaan eveneens in een kamp.

Echtgenoot stierf aan de koorts.

Kleeren op 'toogenblik genoeg.

1. Mrs. A. S. V.

2. Klipplaatsdrift, Bloemfontein.

3. Vijf kinderen, de oudste negen; een zuigeling 15 dagen oud, toen zij hier kwam.

4. Echtgenoot te Groenepunt.

5. Sinds 26 November.

6. Gedwongen. 50 man kwamen en voerden haar weg, juist na haar bevalling. Valsche informatiën door een buur, een halfbloed, genaamd S., gegeven was de oorzaak.

Haar man, ziekelijk, was op de boerderij en had zich volgens voorschrift verbonden bericht te zenden, als er Boeren op de boerderij waren. Het hielp niet, hij werd gearresteerd, zij was niet in staat te reizen, werd in een wagon, die op de lijn stond gestopt en bleef daar den geheelen nacht.

Maakte een reis van 24 uren in plaats van 5Vü en ontving geen voedsel.

Een weinig brood nam zij mede.

7. Geen geld.

8. Weet niets hieromtrent.

9. Meubelen vernield. Gevogeltje, 30 koeien, 963 schapen, 50 paarden zijn alle verloren. Kapt. H. beloofde quitantie, maar gaf niets.

10. Geen vrienden in de Kaapkolonie.

Een kind aan diarrhee met zwakke borst.

Zij zelf is de geheele maand reeds ziek. Geen zeep. Zeer arm en uitgeput en ziek.

1. Mrs. W.

2. Boerderij Serano, Thaba' Nehu.

3. Een klein kind.

4. Echtgenoot ook in dit kamp.

Altijd ziekelijk geweest en nooit gevochten.

Hier gebracht, 5 maanden geleden, zonder eenige aanleiding gegeven te hebben.

5. Dag van aankomst 17 januari.

6. Nadat haar echtgenoot vijf maanden hier was geweest, vroeg ze of zij zijn gevangenschap in 't kamp mocht deelen.

7. Geen middelen. Alles verloren. Heeft vrienden, maar zijn niet in staat, haar te onderhouden.

8. Verbrand en acht huizen, die ook op de hoeve stonden, eveneens.

9. Alles vernietigd. Boomen ontworteld. Dat is echter geen bezwaar om naar huis te gaan en daar, hoe dan ook, te leven.

10. Neen.

Betaalde haar eigen reiskosten, den geheelen weg naar het kamp. Zeer arm en jong en treurig. Zeer respectabel en mooi.

Heeft behoefte aan schoenen en kleeding voor haar kind.

1. Mrs. W.

2. Siberia. District Kroonstad.

3. Twee kleine kinderen.

4. Echtgenoot op commando.

In vele maanden niets van hem gehoord. Kan dood zijn, gewond, gevangen, of nog vechtende.

5. Sedert 5 Februari in dit kamp.

6. Gevangene. Een officier kwam 's morgens in haar woning en vroeg of ze zich onder Britsche bescherming wilde stellen. Ze zei, neen, dat ze liever thuis wilde blijven, waar ze overvloed had. Hij zeide, dat hij haar niet dwingen wilde en ging heen. In den namiddag kwam hij met soldaten terug en gaf haar tien minuten om zich gereed te maken.

Zij maakte tegenwerpingen, en wees er op wat 's morgens gebeurd was, doch hij werd boos, smeet zijn zweep op den vloer en het huis liep vol soldaten, die vele dingen in hun zak staken. Al haar koren en meel werden verbrand. Zij heeft geen tijding omtrent haar huis ontvangen. Alles is meegevoerd. Zij werd naar het soldatenkamp gebracht in een ossenwagen. Het is drie uur reizen naar kopje Siding; het duurde vijf dagen en steeds regende het. Dan in een open ossenwagen naar Springfontein. Het regende twee nachten. Het is een aardige jonge vrouw en spreekt goed Engelsch.

Mr. en Mrs. G. W.

Zij leefden te de Wets-Kraal, Rouxville, maar hebben vier of vijf groote boerderijen. Ze waren blijkbaar rijk en zij is een zeer lieve vrouw. Zes kinderen, van wie vijf in 't kamp; de oudste een knaap van zeventien; de Engelscheii zeiden, zij wilden hen beschermen, maar zij beschermde hen slecht, want de jongen boos, omdat vader en moeder zijn gevangen genomen, ontsnapte, en vereenigde zich met de boeren.

Mr. G. W. had tien maanden gevochten. Hij had koorts gekregen en was ziek naar 't hospitaal gegaan, tegelijk met de overgave van Prinsloo. Uit het hospitaal ontslagen, ging hij naar huis en legde den eed van onzijdigheid af. Hem werd toegestaan van zijn eene boerderij naar de andere te gaan, doch hij maakte daar geen gebruik van.

lil November verscheen plotseling een commando op de boerderij. Zij hadden twee gewonde mannen bij zich. De vrouw was alleen thuis, de man was een buur gaan helpen, om eenige schapen weg te drijven.

>