is toegevoegd aan uw favorieten.

Transvaal en de boeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefdewoorden reeds op de lippen, bereikt hij eindelijk de plaats van z'n bestemming. Met de gewone gulhartigheid wordt hij ontvangen en in de kring opgenomen. Druk wordt er gepraat en terwijl werpt hij steelsche blikken naar haar, om wie hij voornamelijk hierheen gekomen is.

Omtrent acht uur is 't avondeten afgeloopen en begeeft men zich langzamerhand ter ruste. »Hij" denkt er echter nog niet over en niemand vindt dat vreemd.

Geduldig blijft hij zitten wachten tot 't»haar" believen zal naast hem plaats te nemen. Eindelijk heeft ze haar avondwerkzaamheden in de «kombuis" (keuken) verricht en komt ze in de kamer.

Met 'n kloppend hart heeft hij dat oogenblik verbeid. Zulk wachten is ook net goed om iemand van streek te brengen. Soms kan hij van te voren reeds zien, of z'n gezelschap der jonkvrouw gevallig is of niet. In 't eerste geval heeft ze gezorgd voor een heel lange kaars, in 't andere slechts 'n kort eindje meegebracht.

Zoo zitten ze dan samen, soms tot laat in de nacht te »gezels" en te genieten van de meegebrachte lekkernijen.

Hebben de gelieven eindelijk 't plan gemaakt te gaan trouwen, dan moeten ze ('t meisje eerst) «ouders vragen".

's Zondagsmorgens, zoodra deze zijn opgestaan, zegt de dochter haar les op, die meestal luidt: »Pa en Moe, 'k maak U bekend, dat 't m'n voornemen is, in de huwelijke staat te treden met de jonkman N. en 'k hoop, dat 't naar Uw genoegen zal zijn".

't Antwoord is dan eenvoudig: »Ja, 't is naar ons genoegen" of soms 't tegenovergestelde. Daarna moet ook de jonkman z'n ouders vragen.

Vinden ook deze 't goed, dan krijgen de trouwlustigen hun »consent", d.i. een bewijs van toestemming. Drie weken aaneen staan nu de jongelieden onder de gebouien"; daarna kunnen ze trouwen. Soms moeten ze uren ver rijden en nog van de trein gebruik maken om op 't naaste dorp te komen, waar de huwelijksvoltrekking plaatsheeft voor de landdrost.

Op de bruiloft wordt niet veel meer gedaan dan gegeten, gedronken en de gansche nacht op de maat van barmonika of viool gedanst.