is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psammetichus maakt zich met behulp van vreemde hulptroepen meester van de alleenheerschappij over Aegypte en stelt het land voor vreemdelingen open.

606. Nabopolassar, stadhouder van Babyion, en Cyaxares, koning van Medië, veroveren Ninivé en verdeelen het Assyrische rijk.

605. Nebucadnezar verslaat koning Necho van Aegypte bij Circesium aan den Euphraat. Syrië, Phoenicië en Palestina onder Babylonische heerschappij.

Tusscheri 600 en 400 leefde Gautamas, de stichter van het Boeddhisme.

594. Solon, de wetgever van Athene.

Strekking van Solons wetten: verlichting van den schuldenlast, waaronder het volk gebukt ging — verzekering van de persoonlijke vrijheid van den schuldenaar — regeling der belastingen — invoering van eene nieuwe staatsregeling, waarbij de oppermacht werd toegekend aan de volksvergadering. De burgers verdeeld in 4 klassen naar hun vermogen. Naar deze klassen werden ieders rechten en plichten in den staat en in den krijgsdienst geregeld. De opvoeding had ten doel de harmonische ontwikkeling van lichaam en geest.

586. Jeruzalem door Nebucadnezar veroverd. Babylonische ballingschap. ♦

573. Tyrus door Nebucadnezar veroverd.

560. Pisistratus, alleenheerscher in Athene. Zijne zonen Hippias en Hipparchus.

Pisitratus wist zich tot liran of vorst van Athene te doen verheffen. Hij regeerde zacht en rechtvaardig. Na zijn dood werd hij opgevolgd {5-7) door zijn zoon Hippias, die zijn broeder Hipparchus groot aandeel in de heerschappij verleende. De laatste werd in 514- gedood en Hippias, die eerst goed geregeerd had. begon het volk nu hard en willekeurig te behandelen. Hij werd in 510 verdreven en vluchtte naai Darius, koning van Perzië.

TWEEDE TIJDVAK.

Van Cyrus tot Alexander den Grooten. + 300 v. ('.

558. De Perzische koning Cyrus maakt een einde aan het Medische rijk.