is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vorsten uit liet geslacht van Karei den Grooten waren meest .zwakke, onbeduidende menschen. In 869 stierven met Lodewijk IJ de nakomelingen van Lotharius uit. In 9M werd Lodewijk hel Kind, de laatste Karolinger in Duitschland, vervangen door Koenraad van Frankenland. In Frankrijk hielden de Karolingers in 987 op te regeeren met Lodewijk V.

TWEEDE TIJDVAK.

Van 't Verdrag- van Verdun tot het begin deikruistochten. (843—1006).

862. Rurik (uit den stam Rus) onderwerpt Noordelijk Rusland.

870. Verdrag van Mersen (bij Heristal aan de Maas).

Lodewijk de Duitscher en Karei de Kale deelen Lotharingen onder elkander.

871—901. Alfred de Groote.

Na de vereeniging der 7 Angelsaksische koninkrijken door Egberl van Wessex had Engeland onder zijn opvolgers vooral veel te lijden van de Noormannen (Denen). Aan Alfred den Grooten gelukte het de Denen tot onderwerping te brengen. Hij liet hen echter in 't bezit van Northumberland, Oost-Angelen en een gedeelte van Mercia. Alfred herstelde de verwoeste kasteelen en burchten, verdeelde het land weder in gouwen of graafschappen, gaf wijze wetten, zorgde voor een betere rechtspleging, herstelde rust en orde in zijn rijk en bevorderde volksbeschaving en welvaart.

884. De landen van Karei den Grooten door Karei III den Dikken weder onder één hoofd vereenigd.

887. Karei de Dikke afgezet in Duitschland en vervangen door zijn' neef Arnulf van Karinthië.

888. Karei de Dikke wordt ook in Frankrijk afgezet; Odo, graaf van Parijs en hertog van Francië tot koning verkozen.

911. De Noormannen krijgen van Karei den Eenvoudigen Normandië als leen en tevens het oppergezag over Bretagne. Hun aanvoerder Rollo (Robert), eerste hertog van Normandië.

Met Lodewijk het Kind sterft in Duitschland het Karolingische huis uit.