is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluk voor goed geweken. De laatste vloot van Athene werd door Lysander verslagen. Deze nam in 404 de stad in; de lange muren werden gesloopt en het bestuur in handen gesteld van eenige Spartaanschgezinde aanzienlijken.

In het volgende jaar werden dezen verdreven: de oude staatsregeling werd nu wel hersteld, maar daarmee keerde de grootheid van vroeger niet terug.

In het jaar, waarin de Peloponnesische oorlog eindigde, stierf Alcibiades. Dit geschiedde door sluipmoord, op aanstoken der Spartanen. Kort daarop (in 400) stierf ook Socrates. Deze merkwaardige man heeft zijn leven lang zijne medemenschen opgewekt tot het leiden van een deugdzaam leven en het streven naar ware kennis. De weg, welken hij daarvoor aanwees, verschilde van den gebruikelijken, en hierdoor kreeg hij vele burgers tegen zich; dezen geloofden, dat de rampen, welke Athene getroffen hadden, voortsproten uit het verlaten der oude gewoonten. Zij meenden, dat Socrates, door de wijze, waarop hij de menschen wilde ontwikkelen, alles aantastte, wat tot nu toe als eerbiedwaardig had gegolden. Men klaagde hem aan, dat hij de goden der Atheners verwierp en de jeugd bedierf. Op 70jarigen leeftijd werd hij tot het drinken van den giftbeker veroordeeld. Hij stierf zeer gelaten.

§ 12. DE HEGEMONIE VAN SPARTA, DIE VAN THEBE, DIE VAN

MACEDONIË.

Sparta, hoewel het inwendig lang niet sterk meer was, trad nu op als de machtigste staat in Griekenland. In vele steden bracht het de aristocratie aan het bewind en legde aan onderscheidene staten zware schattingen op. Dit ging evenwel niet zonder tegenstand, en dit verzet werd gesteund door de Perzen. Sparta begreep, dat het nooit deze heerschappij zou kunnen behouden, als het niet op goeden voet stond met Perzië. De