is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder van hen Plebejer. Dit volk had weinig rechten. De Senaat en de oudste Volksvergadering, die met den koning Rome bestuurden, bestonden uit Patriciërs.

De opperste God der Romeinen wasJapiter. Priestercolleges zagen toe op het houden der godsdienstplechtigheden. Zij voorspelden de toekomst uit den gang van sommige dieren, uit de vlucht der vogels, uit weerlicht en vallende sterren, of ook uit de ingewanden der offerdieren.

Gewoonlijk vindt men opgegeven, dat zeven koningen over Rome geregeerd hebben. Van hen is zeer weinig bekend. De laatste koning, Tarqainius Supe'rbus, maakte zich zeer gehaat. In 510 joegen de aanzienlijken hem weg en Rome werd toen eene republiek. In de plaats van den koning kwamen nu twee consuls. Zij en de verdere ambtenaren werden door de vergadering der weerbare mannen (dit waren alleen grondbezitters) gekozen. De vergadering mocht ook haar oordeel over regeeringszaken uitspreken, maar het toezicht over hare keuzen en besluiten berustte bij den Senaat.

Er bestond een groot verschil in rechten tusschen de Patriciërs en de Plebejers. De laatsten mochten geen hooge staatsambten bekleeden. Huwelijken tusschen de Patriciërs en de Plebejers waren verboden. De voordeelen van een gelukkig gevoerden oorlog kwamen aan de Patriciërs; zij alleen kregen van de veroverde landen, welke men tot eigendom van den staat maakte, geheele streken voor eene geringe som in pacht. De Plebejers daarentegen werden door eiken oorlog armer, want zij werden dan verhinderd om hun land te bebouwen. Zij werden eindelijk de schuldenaars der Patriciërs, die hen zeer hard behandelden. Dezen toestand moede, verlieten in 494 vele Plebejers de stad, en verklaarden niet terug te zullen komen, vóór hun meer rechten waren toegestaan. Zij kregen nu het voorrecht, dat uit hun midden twee ambtenaren werden aangesteld, tot wie ieder Plebejer zich kon wenden, wanneer hij meende verongelijkt te zijn. Later bekwamen deze