is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandstapel veroordeeld (1415). Na hem tastte Erasmus de misbruiken aan, welke in den loop der tijden in de Kerk waren binnengeslopen. Ook zijne pogingen tot verbetering waren vruchteloos, en niet eerder kwam er verandering, dan toen Luther optrad.

Luther was een boerenzoon en studeerde eerst in de rechtsgeleerdheid te Erfurt. Het lezen van een bijbel deed hem de studie in de rechten voor die in de godgeleerdheid verwisselen. Door den plotselingen dood van een vriend werd hij hevig getroffen: hij geloofde, dat hij een groot zondaar was en maakte zich zeer bezorgd. Daarom trok hij zich uit het werkzame leven terug en werd monnik. In het klooster groeide zijn twijfel omtrent vele punten der Roomsche leer meer en meer aan, en toen de monnik Tetzel in Saksen aflaatbrieven verkocht, gevoelde Luther, die toen hoogleeraar te Wittenberg was, zich verplicht daartegen op te komen. In een geschrift, op de deur der slotkerk te Wittenberg aangeplakt, verzette hij zich tegen den aflaathandel. Hiermee was de Kerkhervorming of Reformatie begonnen (1517).

De paus trachtte Luther langs minnelijken weg tot zwijgen te brengen, maar toen dit niet baatte en de klove zich integendeel verwijdde, werd hij in den ban gedaan. Luther verbrandde de pauselijke banbul en scheurde zich door die daad van de Kerk los.

Thans begon ook Karei V, de zoon van Philips den Schoone en Johanna (een dochter van Ferdinand en Isabella van Spanje), zich met de zaak te bemoeien. Hij was zijn grootvader Maximiliaan I in 1519 als keizer van Duitschland opgevolgd. Karei riep te Worms den Rijksdag bijeen (1521. Een Rijksdag was een vergadering van alle vorsten van Duitschland, onder leiding van den keizer). Daar moest Luther verschijnen om zijne uitspraken te herroepen. Hij weigerde, en nu sprak de keizer den rijksban over hem uit. Op zijne terugreis werd hij door zijne vrienden, die vreesden, dat het lot van Huss hem boven het