is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria Staart, de Schotsche koningin, laten onthoofden. De Katholieke vorstin, in heftigen strijd met hare Protestantsche onderdanen geraakt, had toevlucht gezocht bij Elisabeth, die haar negentien jaar gevangen hield. Zij werd beschuldigd van medeplichtigheid in eene samenzwering tegen Elisabeth: daarvoor werd zij ter dood gebracht (1587).

Onder het bestuur der zuinige koningin beleefde Engeland een tijdperk van bloei. Toen begonnen de Engelschen eerst goed handel te drijven en de zee te bevaren. Drake was de tweede, die een reis om de aarde maakte; de Oostindische Compagnie werd in 1600 opgericht; in Amerika werden volkplantingen gesticht; uitgeweken Protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden brachten de nijverheid vooruit.

Na Elisabeth besteeg met Jacobus /, den zoon van Maria Stuart, het huis Staart den troon, zoodat thans Engeland, Schotland en Ierland onder één vorst stonden. Jacobus is bij ons bekend, omdat hij zich heeft bemoeid met onze godsdiensttwisten tijdens het Bestand. Hij werd door de Katholieken zeer gehaat; sommigen hunner besloten zich op den koning te wreken, en wilden hem en het Parlement in de lucht laten vliegen. Dit zoogenaamde Buskruitverraad werd evenwel in tijds ontdekt (1605).

Jacobus I en zijn zoon Karei I hadden een zeer hoogen dunk van de koninklijke macht en miskenden de rechten van het Parlement. Karei regeerde elf jaren zonder Parlement, en verschafte zich het noodige geld, door op eigen gezag belastingen te heffen. Wie zich tegen deze regeeringsdaden verzette, werd voor de Sterrenkamer (een gerechtshof) gedaagd; wie des konings oppermacht in kerkelijke zaken niet erkende, kwam voor de Hooge Commissie (een ander gerechtshof). Een opstand der Schotten noodzaakte hem eindelijk, toch het Parlement bijeen te roepen, dat den naam van Lange Parlement heeft gekregen. De oneenigheid tusschen den koning en dit Parlement werd zoo groot, dat het tot een burgeroorlog kwam. De aan-