is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangers des konings heetten Cavaliers, die van het Parlement Rondhoofden. Karei was niet bestand tegen de bekwaamheid van Olivier Cromwell en den moed van diens soldaten. Hij geraakte in handen zijner vijanden, die hem in 1649 lieten onthoofden. Cromwell kreeg nu, weldra onder den titel van Protector (1653), de macht in handen.

1509 1547. Regeering van Hendrik VIII.

1558 1603. Regeering van Elisabeth.

1603 1625. Regeering van Jacobus I.

1625 - 1649. Regeering van Karei I.

§ 44. FRANKRIJK VAN 1648 1789.

Lodewijk XIV was in hooge mate roem- en eerzuchtig. Hij streefde er naar, Frankrijk in alle opzichten tot den voornaamsten staat van Europa te maken; daardoor werd tevens zijn eigen roem naar alle kanten verbreid. De glans van zijn hof moest dien van alle andere hoven overtreffen. Frankrijk moest aan alle andere landen de wet voorschrijven. Bekwame ministers, als Louvois en Colbert, en uitstekende veldheeren, als Condé, Turenne en Lucembourg, stonden hem ter zijde. Colbert zorgde, door den stoffelijken bloei des lands te bevorderen, voor eene gevulde schatkist; zijne generaals, aan het hoofd van het talrijkste en geoefendste leger van Europa, behaalden overwinning op overwinning. Zoo liet alles aan uiter1 ij ken glans niets te wenschen over, en zag Lodewijk zijn streven ten deele bereikt, maar ten koste van de welvaart zijner onderdanen, en in hoogen ouderdom moest hij tot zijn grievend leed nog de wisselvalligheid der fortuin ondervinden.

Door vier oorlogen heeft hij groote ellende over Europa