is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis in beknopten vorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem I werd souverein over het nieuwe rijk, dat vergroot werd met België. Dit scheidde zich in 1830 evenwel weer af. In 1840 deed Willem 1 afstand van de regeering, in 1849 stierf Willem 11 en beklom Willem III den troon. Deze overleed in 1890 en werd opgevolgd door Wilhelmina, tijdens wier minderjarigheid de regeering werd waargenomen door hare moeder, koningin-weduwe Emma.

§ 51. DE FRANSCHE REVOLUTIE.

Door de oorlogen van Lodewijk XIV, de pracht zijner hofhouding en de verkwistingen van Lodewijk XV was de staatsschuld in Frankrijk tot eene ontzettende hoogte gestegen. Dientengevolge rustten zware lasten op het volk, en de onbillijke verdeeling daarvan deed den druk zooveel te meer gevoelen. Adel en geestelijkheid, die de voorname ambten bekleedden, betaalden weinig, en dus kwam bijna alles op den derden stand neer. Vooral waren de bewoners van het platteland te beklagen. Zij moesten, boven de gewone belastingen, nog tienden aan de geestelijkheid betalen en allerlei diensten aan den edelman en het rijk bewijzen. Zij werden uit hun werk opgeroepen, om aan wegen en dijken te arbeiden, om kazernes te bouwen of behulpzaam te zijn bij het vervoer van troepen. Zij betaalden weggeld en marktgeld; hun koren moest gemalen worden in den molen van den heer; hun brood in zijn oven gebakken; hunne druiven in zijne pers geperst worden. Alles tegen betaling natuurlijk.

De ontevredenheid, hierdoor ontstaan, werd aangewakkerd door bekwame schrijvers, die hunne aanvallen richtten tegen de bevoorrechte standen. De macht des konings moest beperkt worden; volgens hen kwam alle macht eigenlijk alleen aan het volk toe. Kerk en Christendom werden door hen bespot,