is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beleg voor de stad. Prins Willem rekende ook op die hulp, maar de Parijsche Bloedbruiloft sloeg aan de schoone verwachting den bodem in (1572), en Bergen moest zich overgeven.

Thans zou het Noorden bedwongen worden, en de zoon van den landvoogd, don Frederi/c, begon den krijgstocht, welke den Spaanschen naam verfoeilijk maakte. Zutfen, Naarden en Haarlem (Ripperda was hier bevelhebber der bezetting, Kenau Simons Hasselaar de aanvoerster eener schaar vrouwen) werden ingenomen en uitgemoord, ten kreet van afgrijzen ging door het gansche land. Alkmaar streed met wanhopigen moed en weerstond den vijand (157.?). \ andaar dat men blijde uitriep: „Van Alkmaar begint de victorie!" Drie dagen na het opbreken van het beleg werd de Spaansche vloot onder Bossu op de Zuiderzee verslagen, en in het laatst van hetzelfde jaar verliet Alva, op zijn verzoek door Philips teruggeroepen, met den vloek der Nederlanders beladen, het land. Voor het oogenblik was er eenige verademing.

§ 10. WILLEM TEGEN REQUESEKS EN DON JTÏAN.

Alva's opvolger was Requesens, een man van zachter geaardheid dan zijn voorganger. Dit was voor de Nederlanders van weinig beteekenis, omdat hij dezelfde taak als Alva te volvoeren had, namelijk handhaving van 's konings onbeperkt gezag en het straffen der ketterij. De aanvang zijner landvoogdij was voor de Spanjaarden niet gelukkig. Eene poging, om Middelburg, door den prins belegerd, te ontzetten, mislukte: de geuzenadmiraal Boisot versloeg Romero bij Roemerswaal, en Middelburg gaf zich over (1574). Doch