is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met militaire ambten begiftigd, en zeker van straffeloosheid, hielden zij hunne eompagniën onvoltallig. De vestingen waren meest alle in ellendigen toestand; men vond tuintjes op de bolwerken; wallen en borstweringen had men laten vervallen en instorten; de grachten waren doorwaadbaar, omdat men ze nooit uitdiepte; geschut was bijna niet aanwezig, en na eenige schoten stortten de affuiten in. Daar tegenover stond het uitmuntende Fransche leger, 120000 man sterk, aangevoerd door beroemde veldheeren (Condé, Turenne, Luxembourg) en bezield door de tegenwoordigheid van den koning.

De Franschen trokken niet over den IJsel, maar bij Lobit over den Rijn, zonder verzet van beteekenis. In allerijl week nu de prins naar Holland, en binnen vier weken waren C 'derland, Overijsel, Drente, Utrecht overheerd, Woerden er Naarden bemachtigd. Eerst Muiden stuitte den marsch konings, die zijn hoofdkwartier te Zeist opsloeg. Dat Ruyter de vereenigde Fransche en Engelsche vloten bij • 'ebay zegevierend bevocht (1672), veranderde niets in den id van zaken, en algemeen achtte men het land verloren. K ie doffe moedeloosheid had zich van aller hart meester laakt; ieder scheen zijn doodvonnis ontvangen te hebben; ambachten stonden stil; de winkels waren toe, de rechtbanken en scholen gesloten; de kerken waren te klein voor de benauwde schare. Weldra deed het gerucht de ronde, dat het land verraden was, en de woede des volks wendde zich tegen de De Witten. Cornelis werd gevangen genomen op aanklacht van zekeren Tichelaar, barbier en heelmeester te Pièrshil, een man van slechten naam, die Cornelis beschuldigde, hem te hebben willen bewegen, den prins te dooden. Naar de Gevangenpoort in Den Haag gevoerd, bleken de