is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveii voor liet vaderland, en gedurende tien jaren deed hij Europa van zijn roem gewagen. Al de eigenschappen van een groot admiraal waren in hem vereenigd. Zijn onverschrokken moed werd verhoogd door koelbloedigheid en voorzichtigheid. Zeer gestreng in het handhaven der krijgstucht, was hij toch door zijne goede zorg bij het zeevolk zeer bemind en boezemde allen een onwankelbaar vertrouwen in. De roem zijner daden verblindde hem niet, en hij bleef een eenvoudig man. Hij was overtuigd, dat hij niets uit zich zelf was, maar alles te danken had aan God. Aan dezen gaf hij dan ook altijd de eer der overwinning. De Nieuwe kerk te Amsterdam bevat zijn praalgraf, en de inscriptie geeft juist te kennen, wat hij was: ,,De schrik des Grooten Oceaans".

i? 23. DE OOIiLOd TEGEN FRANKRIJK (1688—1 (>07).

WILLEM III.

Lodewijk XIV was een zeer heerzuchtig vorst. Zijn streven was, om Frankrijk de opperheerschappij in Europa te verschaffen. Tevens poogde hij overal den Katholieken godsdienst te begunstigen, en in zijn eigen land slaagde hij er in, het Protestantisme uit te roeien. Een zijner voorgangers, Hendrik IV, tijdgenoot van Maurits en Oldenbarnevelt, had bij het Edict van Nantes den Protestanten gelijke rechten als de Katholieken gegeven. Nadat barbaarsche vervolging der Protestanten was voorafgegaan, werd genoemd Edict opgeheven. Duizenden, hun geloof boven alles achtende, waagden hun leven, om in andere landen een veilig toevluchtsoord te vinden. Men noemt deze vluchtelingen réfugiés. Ook in ons land viel hun eene gastvrije ontvangst ten deel.