is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plantloon, ja, hield zelfs de landrente in stand. Zoo kreeg zij voor geringen prijs producten, die duur in het vaderland verkocht werden. Thans is het cultuurstelsel opgeheven; de gouvernements-koffieteelt bestond reeds voor de invoering van het cultuurstelsel en bestaat nog.

Door zijne werkzaamheid verwierf Willem zich de achting der Nederlanders, en heeft hij nog aanspraak op onze dankbaarheid. Jammer, dat hij later, door zijne houding na den Belgischen opstand, die liefde heeft verbeurd.

§ 34. DE BELGISCHE Ol'STAND

Tegen de vereeniging van België met Noord Nederland was veel te zeggen, maar in het oog der groote mogendheden was het vóór alles noodzakelijk een staat te vormen, die Frankrijk in het noorden kon weerstaan. Ons heeft de samenvoeging geen voordeel opgeleverd, en zij was al dadelijk tegen den zin der Belgen, bovenal tegen dien der geestelijkheid, wier voornaamste woordvoerder De Broglio was. Het verschil in godsdienst was een bezwaar tegen de vereeniging. Ook was het onderscheid in aard der beide volken, in taal, vooral ook in belangen, groot. Het continentaalstelsel toch, dat onzen handel zoo goed als vernietigd had, was zeer ten voordeele der Belgische nijverheid geweest. België wenschte dus, tot behoud der nijverheid, belasting op de koloniale waren en invoerrechten op buitenlandsch fabrikaat, terwijl het Noorden, om den handel te begunstigen, vrijen invoer voorstond en directe belasting boven indirecte verkoos.

Spoedig openbaarde zich het misnoegen der Belgen. Er waren, volgens hen, te weinig Belgische officieren in het