is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij Zijn leven liet aan het kruis, was Zijn leven, in den hoogsten zin des woord?, een óver-vloeiend leven. Zijn leven was zegenaanbrengend van den dag Zijner geboorte aan, maar leven reddend en heilaanbrengend werd het eerst, toen Hij Zich in den dood'gafMet het Pinksterfeest ontvingen de Aposlen dit óver-vloeiende leven. En van dien daoaf leefden zij het leven, dat uit Christus vloeide. Vroeger hadden zij ook leven en macht; zij genazen de kranken, wierpen de duivelen uit, predikten het Evangelie ; maar die e'e'ne macht hadden zij niet, de macht om hun leven te geven. En deze macht ontvingen zij eerst met het Pinksterfeest. Yan dien dag af hadden zij hun leven niet meer lief. Hierin bestond bovenal het werk des Geestes. Dit was óver-vloeiend leven.

Zie op de mannen, die de wereld ten zegen zijn geweest. Zij hebben dit kunnen zijn, alleen in den weg der zelfverloochening. Abraham had zulk overvloeiend leven, toen hij tot den koning van Sodom zeide: „Zoo ik iets neme! Het zij buiten mij" (Genesis 14 : 22—24). Mozes had zulk óver-vloeiend leven toen hij den Heer aanriep voor de zuster, die tegen hem gezondigd had, zeggende: