is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugden van Christus verkondigd? O, wij hebben allen Zijn weg verlaten! Wij heb ben, gelijk de Bruid in het Hooglied, onzen Heer laten wandelen in het dal der verootmoediging en der armoede, en hebben zelf in onze grootheid en trots onzen weg vervolgd. Wij hebben Hem geprezen als het Lam dat ter dachting werd geleid, en zijn zelf in'onze zelfzucht en eigenliefde verre gebleven. Maar

6 Bn,ldeSom moet Zijne Bruid aan zijne zijde hebben; daarotn roept Hij: „Kom van den Libanon af!» Hij klimt niet tot ons op Wij moeten tot Hem afdalen.

Wij lezen van Hem, dat Hij zichzelf vernietigd heeft (Filip. 2 : 7). En wanneer .ij uzelf aan Hem overgeeft, doet Hij dit ook met u. En zóó ontvangt gij het overvloeiende leven Een gieter kan vol water zijn, zonder at hij tot eenig nut is voor de naar water smachtende bloembedden, totdat de tuinman -omt, hem in de hand neemt en uitgiet. Dit doet Jezus met ons, wanneer wij ons aan Hem overgeven. Hij zegt in Joh. 6 : 51 • .Mijn vleesch, hetwelk ik geven zal voo^ het even der wereld." En wanneer wij ons even aan Hem geven, doet Hij met bet onze als met het Zijne.