is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder den Sabbath heiligen inplaats van den Zondag, dan is dit een bewijs van geestelijke armoede. Wij arbeiden, rustende in God, en daarom kunnen wij deze hemelsche rust ook mededragen, zelfs in de meest rustelooze omgeving. Zoodoende brengt men aan zijn medemenschen den zegen des Evangelies en de overwinning van bet geloof op de duidelijkste en meest overtuigende wijze. Want juist omdat wij weten, dat God alle dingen in Zijne hand heeft, kunnen wij ook in de moeilijkste omstandigheden des levens gerust zijn en het evenwicht der ziel bewaren. En waar anderen vaak heen en weer geslingerd worden en groote onrust hebben, kunnen wij ons koninklijk gedragen. Wij zijn koningen en kunnen daarom ook priesters zijn. De volgorde in de Schrift is: eerst koningen, dan priesters, (Openb. 1 : 5). Sommigen willen dit omkeeren. Menige huisvader kan geen priester in zijn huis zijn, omdat hij niet geleerd heeft zich koninklijk te gedragen. Hij . vergeet zich, hij ergert zich, hij kan zich niet verheffen boven de kleinigheden van het dagelijksch leven; hem ontbreekt daardoor de autoriteit, die noodig is om voor zijn gezin den Bijbel -te lezen en zijn handen tot God op te heffen.

6