is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus' leven de verzoeking in de woestijn van veertig dagen; en op de stemme Zijns Vaders, die sprak van welbehagen, volgde de stem van den verzoeker, vol twijfel en overmoed (Luk. 4 : 1 —18).

Heden heeft David Goliath verslagen, en zingen de trommelende maagden zijn lof, eti morgen werpt Saul zijn spies naar hem om hem te dooden (2 Sam. 18 : 6—12).

Het is opmerkelijk, dat de Oud-Testamentische zegen luidt: „ De Heere zegene u en behoede u!" Niemand heeft het behoeden zoo noodig, als juist degenen, die door Hem arezecend worden. Want op iederen Godde-

O O *■

lijken zegen zoekt de vijand een antwoord. Als God boven op den berg aan Mozes den tabernakel toont, waarin Hij bij Zijn volk wil wonen, verleidt de vijand het volk tot afgoderij, zoodat het een gouden kalf maakt (Es. 32). Iederen zegen Gods zoekt hij met zijn hand te bezoedelen. Laat ons daarom waken en bidden, als wij zegeningen van Gods hand ontvangen.