is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wend is te luisteren naar het „ja" of „neen" van den Heiligen Geest ? Hebt gij het u reeds tot een heilige gewoonte gemaakt, geen verhouding aan te knoopen, geen vriendschap te beginnen, niet over uw geld te beschikten, zonder dat gij het „ja" des Geestes vernomen hebt ? En luistert gij naar Zijn stem, als Hij een onverbiddelijk „neen" uitspreekt over uw plannen en uw begeeren ? Yan Paulus en zijne medereizigers lezen wij : „En de Geest liet het hun niet toe" (Hand. 16 : 7). Yerstaat gij er reeds iets van, wat dit zeggen wil, als de Geest iets niet toelaat ? En zijt gij er opmerkzaam op ?

En van Jezus lezen wij, dat de Heilige Geest Hem leidde. Iedere schrede op Zijn weg werd door den Geest gericht. Hij kende het „ja" en „neen" des Geestes volkomen, en wederstond het nooit. Gelijk een David hoorde Hij zelfs het zachte ruischen in de toppen der moerbeziënboomen (1 Kron. 14: 15). Daarom dwaalde Hij niet, al moest Hij een weg betreden, die nog nooit iemand voor Hem gegaan was. Hij voegde zich steeds naar de leidingen des Geestes; als Deze „ja" zeide, dan had het „neen" van alle menschen tezamen geen waarde.