is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan dat wij ons door een nieuwe wankeling nogmaals aan zulk een kastijding zouden bloot stellen. De smart, die een ziel ervaart, als zij den Heiligen Geest bedroefd heeft, is veel dieper dan de smart, die zij ervaren heeft in

het berouw, dat aan hare bekeering vooraf gir)g-

Hoe volkomener een ziel zich q.an God heeft overgegeven, hoe grooter de heilige jaloerschheid, waarmede de Geest haar bewaakt.

De Heilige Geest verzegelt ons tot den dag der verlossing (Ef. 4 : 30). De Geest heeft een zeer bepaald doel met degenen, die Hij verzegeld heeft. En dit doel is: hen Christus' beeld gelijkvormig te maken met het oog op de wederkomst van Christus. Dit is de da^

O

der verlossing. En het is voor dien grooten dag, dat de Heilige Geest ons verzegelt en bearbeidt. En het eerste en groote gedeelte van dien arbeid zal zijn volbracht, als in ieder lid van het lichaam van Christus de hem toegedachte trek van het beeld Gods tot openbaring is gekomen.

Want ieder lid van het lichaam van Christus weerkaatst een bijzondere straal van de heerlijkheid des Heeren; ieder lid heeft een