is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om Hem te beminnen ? En hebt gij in dit alles steeds getracht Hem te verheerlijken? Wanneer gij dit alles gedaan hebt, dan hebt gij nog slechts uwen plicht vervuld, en nog hoegenaamd niets, waarop gij hoogmoedig zijn kunt. Maar gij hebt dit niet gedaan. Uw geweten zegt het u maar al te zeer. Gij weet, dat gij duizendwerf gezondigd hebt. Gij weet, dat gij uw eigen genot gezocht hebt, en zelfs in uwe beste daden nog niet alleen door de zucht om Gode te behagen, zijt bestuurd geworden. Gij hebt voor u zeiven geleefd; gij hebt de goedkeuring der menschen gezocht, en het is niet de Heer geweest, die al uwe gedachten heeft ingenomen. De schrift verzekert ons: „Zoo iemand zegt, dnt hij geene zonde heeft, die bedriegt zich zeiven. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." O medezondaar! geldt ook van ons niet het woord: vI)e God, in wiens hand uw adem is en bij wien al uwe paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt!" Gij zijt een zondaar! Schuld, onafzienbare schuld, ligt er op u. In het boek Gods staan al uwe zonden opgeschreven! Gij kunt er u niet van ontslaan. Indien gij ook duizend jaren arbeiddet, zoo zoudt gij nog niet genoeg kunnen doen, om uwe minste zonde te verzoenen. Alles wat gij deedt, zou nog niet anders zijn dan uw plicht. Indien gij ook de schuld van heden betaaldet, zoo zou toch die van gisteren blijven. En indien gij ook alles gaaft wat gij bezit, ja marteling en dood ondergingt, gij zoudt de zonde niet kunnen wegnemen. Het verledene kan niet herroepen worden; maar