is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangene, die ter dood is veroordeeld. Hij weet het uur zijner terechtstelling niet; men heeft hem echter gezegd, dat hij zal gespaard worden, wanneer hij nog in tijds den Koning om genade vraagt. Hij zegt, „morgen zal ik aan hem schrijven." En wanneer de dag van morgen aangebroken is, zegt hij wederom: „O, het is nog tijd genoeg, ik zal nog wat wachten!" Maar terwijl hij alzoo van dag tot dag uitstelt, gaat op eenmaal zijne deur open, en zie, daar is de gerechtsdienaar, die hem naar het schavot zal brengen! „O! wacht, ik zal een verzoekschrift om gratie schrijven! — „Neen," is het antwoord, „het uur is geslagen; het is te laat: gij moet sterven!" Arme zondaar! gij zijt de veroordeelde. Gij weet de ure uws doods niet. Die ure kan heden nog slaan! Gij verschuift uwe bekeering tot morgen; maar morgen kunt gij reeds in de hel zijn! Christus klopt heden bij u aan; maar, bedenk het wèl, de dood kan morgen bij u aankloppen! Indien gij uwen besten Vriend ook al buiten laat staan, de dood laat zich niet afwijzen, maar klimt in uwe vensteren, en sleept u voor den rechter! Kom dan heden nog tot Jezus! Hij is gewillig u heden nog zalig te maken! De poort des Hemels is heden nog voor u geopend! Morgen kan het te laat zijn!

Lees: Matth. 24 : 36—51; 25 : 1 — 14; Luk. 12 : 16—21; 8 : 24—28. Hand. 24 : 25; 2 Cor. 4:1,2; Hebr. 3 : 7—15.