is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, dat eene gedurige loopbaan van zelfverloochening was. Het kruis, dat wij dragen, is onafscheidelijk verbonden met onze zaligheid. Ofschoon de liefde tot Jezus ons moet bezielen om het te dragen, zoo worden er echter onze eigene belangen door bevorderd. Maar het kruis, dat Hij droeg, was voor ons nut, niet voor het Zijne. Hij smaakte reeds de volmaaktheid der hoogste gelukzaligheid, vóór Hij op aarde kwam om onder ons te wonen. Het was voor Hem niet noodig, zoo als het voor ons is, dat heiligheid en gelukzaligheid door een leven van zelfverloochening moeten verkregen worden. Het was alleen om onzentwil, dat Hij dat zware kruis droeg; om onze zonden te verzoenen, en ons aan te sporen het kwade te overwinnen. Zijn kruis was oneindig zwaarder dan het onze. De ongerechtigheid van ons allen was op Hem gelegd! En hoe blijmoedig droeg Hij het nochtans! Ons kruis, hoe zwaar ook, is door het Zijne lichter en gemakkelijker geworden. Laat ons dan het oog gevestigd houden op onzen kruisdragenden Zaligmaker, en niet murmureeren of verwonderd zijn, dat wij ook ons zeiven moeten verloochenen. Laat ons veeleer er eiken dag op voorbereid zijn. Laat ons gevoelen, dat wij niet op den rechten weg zijn, wanneer wij daarin vreemdelingen zijn. Zelftevredenheid en Christendom kunnen niet samen gaan, want, om nog eens de woorden

4