is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig verdooft. Wij moeten eiken dag van ons leven al voortgaande, Jezus bedaard volgen, zonder eenig oponthoud: en nooit denken, dat wij kunnen stilstaan, omdat wij eenigen tijd geleden een langen weg 'afgelegd hebben, of omdat wij voornemens zijn, later onzen verloren tijd in te halen. Hét zijn niet eenige buitengewone daden, eenige zeer lange dagreizen, die Jezus verlangt: maar Hij wil, dat wij eiken dag eenige vordering maken, eiken dag nader tot Hem komen, en Hem meer gelijkvormig worden.

Sommige menschen zijn zeer godsdienstig, wanneer de wederwaardigheden komen. Teleurstellingen, verliezen, moeielijkheden sporen hen tot godsdienst aan. Van het ziekbed zenden zij menige ernstige bede op. Bij het grai, waar zij een geliefden vriend ter aarde besteld hebben, zijn zij met ontzaglijk godsdienstige gevoelens bezield. Deze verdwijnen nochtans met de droefheid, die ze had doen ontstaan. Maar de ware Christen volgt Jezus met allen ernst, zoowel in tijden van vreugde als van droefheid, in den zonneschijn des voorspoeds zoowel als in den storm der beproevingen.

Anderen wederom schijnen te denken, dat er in de godsdienst tijden zijn, die naarstig besteed moeten worden, en ook nog andere tijden, waarin men niets te doen heeft. Wij behooren zeer dankbaar te zijn voor bijzondere