is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van Jezus 0111 ons te doen volharden tot den einde toe is het geloof, „dat bergen verzetten kan." Ja, zij verdwijnen als rook voor den standvastigen en moedigen reiziger. Hoe menigmaal zagen wij een berg, waar slechts wolken wqiren, die dan ook verdwenen zoodra wij naderden. Anderen zinken weg onder onze voeten, als wij ze bestijgen willen. ISrullende leeuwen vinden wij geketend, of zien wij vluchten, zoodra wij voorwaarts gaan; of zij vallen dood aan onze voeten bij den eersten steek, dien wij ze toebrengen met het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord; zoodat vreesachtige discipelen dikwijls verbaasd staan over hunne eigene daden, die dan ook alleen door deze groote waarheid te verklaren zijn : „Niet ik, maar de genade Gods, die met mij was!" Zonder Hem kunnen „wij niets doen," maar „wij vermogen alle dingen door Christus, die ons kracht geeft!" „Wie zijt gij, 0 groote berg? voor Zerubbabel zult gij vlak worden." Laat ons dan voorwaarts streven, niet alleen met het vertrouwen, dat wij wel zullen slagen, maar ook met het vaste besluit om te gehoorzamen. Onder het bestuur en de bescherming van Jezus kan niets hopeloos zijn. „De Heer der Heirscharen is met ons, de God Jacobs is ons een hoog vertrek; daarom zullen wij niet vreezen!" Ps. XXVII, XLVI; Joh. X: 27—33; Kom. VIII: 31—39 ; Hebr. XI.