is toegevoegd aan uw favorieten.

De opwekking in Wales

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dc daar straks gelezen woorden. Petrus stond toen in het midden van een der wondervolste openbaringen, die de wereld ooit gezien had. Toen de menschen van die. beroerde menigte zeiden, dat, ze dronken waren, zeide Petrus: „Neen, deze zijn niet dronken, zoo ge vermoedt, maar „dit is het" wat gesproken is door den profeet Joël." En indien iemand nu tot mij zegt: „Wat dunkt u van de opwekking in Wales", dan zeg ik dadelijk: „dit is het".

In het gansche werk is zoomin overdrijving als ver- < beelding. „Ik zal van Mijnen Geest uitgieten over alle : vleescb en uwe zonen en dochters zullen profeteeren", . dat is de belofte die thans in Wales in vervulling komt.

Vraagt men bewijzen, dan wijs ik op de volgende teekenen: „Uwe jongelingen zullen gezichten zien"; en ook dat is vervuld. Het doet niets ter zake, al lacht deze ruwe, verdorven eeuw om het gezicht. De jongelingen zien ze. „En uwe dochteren zullen droomen droomen", en ook dat is geschied. Het gezicht wijst vooruit, de droomen wijzen terug. De ouden droomen van '59 en voelen bij vernieuwing daarvan de trilling. „Ja en op mijne dienstknechten en dienstmaagden (dat is op de slaven en op de dienstbaren) zal Ik in die dagen van Mijnen Geest uitgieten en zij zullen profeteeren". Het hindert niets, al maken sommige ordelievende menschen aanmerking op het schijnbaar onordelijke. „Dit is het!" en indien men mij vraagt wat ik van de I opwekking in Wales denk, dan antwoord ik:

HET IS EEN VOORTZETTING VAN HET PINKSTERFEEST,

daaraan valt niet te twijfelen.

Spreken wij nu nog een oogenblik over de zaak zelf. en laat mij die meedeelen, zooals ik dat, in mijn kamer zittende, doen zoude.

Des Maandags Londen verlatende, kwam ik des avonds 8.30 uur te Cardif. Mijn vriend, die mij afhaalde, vroeg mij, of ik mede naar zijn huis of naar de samenkomst gaan wilde. Toen ik vroeg, naar welke samenkomst? zeide

hij, in Roath Road Chapel. Ik liever naar een samenkomst