is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele land, zoowel als de Bureaux van Handel en Uitgave, de Redactie, Drukkerij, Binderij, Kleermakerij, etc.

Waar het geheele Leger in Mei 1887 uit slechts drie personen bestond, arbeiden thans geregeld aan dat Hoofdkwartier alleen 29 Officieren en 42 Employés.

De tegenwoordige leider is Kommandant W. Ridsdel, een veteraan in den Heilsstrijd. Reeds in 1873 wijdde hij in het Leger des Heils zijn leven aan God en de menschheid.

Mevrouw Ridsdel staat hem trouw terzijde en heeft in het bijzonder de leiding van wat men aanduidt met den naam van Maatschappelijk Werk onder vrouwen en kinderen, waaronder begrepen zijn: het Achterbuurtswerk, de Tehuizen voor Gevallen Vrouwen te Amsterdam en den Haag, het Moederhuis te Rotterdam, het Kinderhuis te Naarden, het Jongenshuis te Maarssen en het Herstellingsoord voor kinderen van geheel onvermogende ouders te Berg en Dal bij Nijmegen.

Maar ik bracht een bezoek aan het Hoofdkwartier.

Alvorens binnen te gaan stond ik eenige oogenblikken voor de beide hooge winkelramen, waarin allerlei artikelen, die in den Leger des Heils winkel verkrijgbaar zijn, uitgestald waren.

Een geheel raam was ingenomen door mandenwerk, vervaardigd op de Landkolonie van het Leger in de gemeente Lunteren, een inrichting, waar door landbouw, veeteelt en het uitoefenen van handenarbeid mannen, die gevallen zijn, — hetzij al of niet door eigen schuld, — opnieuw worden opgeleid om terug te keeren in de Maatschappij. In ieder geval gaf dit mandenwerk duidelijk blijk er van, dat deze mannen hun werk goed verstaan.

Maar ik trad binnen. Onmiddellijk naast den ingang bevindt zich de afdeeling Boekhouding en het Kassierskantoor.

Hier vond ik Majoor Vlas, Financieel- en Handels-Secretaris. 't Zal waarschijnlijk menigeen gaan zooals mij; ik houd niet van veel cijfers, en daarom deed mij zijn vraag pleizier of ik misschien eerst eens met Stafkapiteine Sypkens, die Mevr. Ridsdel als Secretaresse terzijde staat, zou willen spreken.

Ik voor mij vind het veel aangenamer te hooren hoe het Leger des Heils het geld gebruikt. En zoo landde ik dan ook aan op haar kantoor.