is toegevoegd aan uw favorieten.

Praktische godsdienst en gezonde liefdadigheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagelijks door de Officieren te worden bezocht. Zijn ziekte was ernstig en spoedig werd openbaar dat hij sterven moest. In de laatste dagen zijns levens sprak E. zijn gevoelens uit en toen bleek wat zijn verblijf in de Toevlucht van het Leger des Heils voor hem gedaan had. Hij stierf na eenigen tijd als fatsoenlijk mensch; neen meer — hij stierf als Christen.

EEN EENIGE ZOON.

Maar één zoon, de hoop zijner moeder. Maar hij heeft zin in den dienst en er is niets aan te doen, moeder moet hem laten gaan. Dus Willem wordt soldaat, hij teekent voor zes jaar. Niettegenstaande de vele verzoekingen van het soldatenleven blijft zijn gedrag goed, hij leert ijverig en maakt promotie. Aan 7t eind van zijn diensttijd valt hem een erfenis ten deel van twaalfduizend gulden.

't Zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen en helaas! Willem's beenen bleken niet sterk genoeg voor het gewicht van zijn fortuin. Hij verliet den militairen dienst, leefde er goed, te goed van en erger nog, van lieverlede ging dat «goede» leven over tot losbandigheid. Hij kwam in betrekking bij een voornaam photograaf; maar werken stond Willem niet aan, zoodat hij uit zijn betrekking wegliep.

Als sneeuw voor de zon smolt zijn geld op en na enkele jaren was Willem straatarm. Hem bleef niet anders over dan zwerven, want niemand kon zoo'n verloopen man gebruiken.

Ten einde raad klopte hij aan de Toevlucht van het Leger des Heils aan; daar werd hij aangenomen, niettegenstaande het feit, dat zijn val het gevolg van eigen schuld was.