is toegevoegd aan uw favorieten.

Verlossing van de zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik heb ik hieraan nooit meer getwijfeld. Ik geloofde met blijdschap, dat Hij mij aangenomen had, en dat ik reeds nu het eeuwige leven bezat.

In vervolg van tijd gaf de Heer mij door Zijne genade, eene meer uitgebreide kennis der waarheid. Mijne opvoeding in de gemeente der Kwakers, waar ik toenmaals lid van was, had mij reeds afgezonderd van de ijdele vermaken dezer wereld, en de godsdienst van Jezus was het onderwerp mijner diepste belangstelling, de eenige zaak die mijne

aandacht en gedachten waardig scheen.

Al wat de Bijbel ons leert, werd het voorwerp van mijn belangstellend onderzoek. Ik zag hoe volkomen rechtvaardig ik in Christus voor God was. Ik verheugde mij in de toekomst des Heeren.

Ik geloofde, dat ik in Christus opgestaan en met Hem in den Hemel gezet was. Het symbolisch onderwijs van het Oude Testament was voor mij het onderwerp van ernstige studie en de bron van groot genot- en het verschil van openbaring der waarheid onder de beide bedeeiingen boezemde mij de diepste belangstelling in. Ook ontleende