is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welzijn wensch, en daarom verlang ik mij zeiven vooraf te onderzoeken. Is het uwe innige begeerte en uw voornaamste levensdoel om te zoeken Gods Koningrijk en Zijne geregtigheid ? Zijn godsdienst, de eer van Zijnen heiligen Naam, de welstand Zijner kerk, de bekeering van zondaars en het welzijn uwer ziel, —-- het streven van uw levensdoel? Verkiest gij deze hemelsche dingen voor de aardsche belangen? Of wel wijdt ge al uwe zorg aan uw beroep en uw huisgezin, om de tijdelijke belangen in uwe zaken te bevorderen? Wanneer dit het geval is, dan moet het u niet verwonderen, indien gij de middelen voor uw onderhoud zoudt verliezen en uwe inkomsten verminderden. Bedenk toch, dat de wereld voorbij gaat, maar dat de hemelsche belangen eeuwig zijn. Nog nimmer heb ik een kind Gods ontmoet, vertrouwende op den hemelschen Vader, die beschaamd werd in deze belofte.

Het derde deel van het goddelijk getuigenis, hetwelk ik nog wensch te verklaren, vindt men geschreven in den zendbrief van Johan? nes 1), en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met Zijnen Zoon Jezus Christus. He woorden genootschap, gemeenschap en deelhebbend zijn van dezelfde beteekenis.

Die in den Heere Jezus gelooft, worden zijne zonden vergeven door het bloed van

) 1 Joh. I : 3.